Telefon: +48 22 35 780 18, +48 507 111 858

Pośród wielu usług dodatkowych jakimi dysponujemy, oferujemy okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych.

Okresowe przeglądy techniczne budynków należą do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości. Wynikają one z nadrzędnego obowiązku użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Obowiązek kontroli elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, nie dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych oraz obiektów budownictwa zagrodowego.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym oraz pięcioletnim. Dodatkowo budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku. Roczna okresowa kontrola obiektów budowlanych powinna być wykonywana co najmniej raz w roku, półroczna – co najmniej dwa razy w roku oraz pięcioletnia – co najmniej raz na 5 lat.

  • Półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych powinna być przeprowadzona w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w razie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oddziaływujących na ten obiekt.
  • Roczny okresowy przegląd budynku polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
  • Pięcioletnia okresowa kontrola budynków polega na sprawdzeniu: stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontroli w szczególności podlegają: elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych oraz elementy ścian zewnętrznych, balustrady loggii i balkonów, urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku, pokrycie dachów i daszków okapowych, odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepłej i zimnej wody, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku, przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku.

Protokół z wykonanego przeglądu technicznego stanowi, zgodnie z zakresem kontroli, kompendium wiedzy o stanie technicznym budynku oraz zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne, sformułowane w układzie zhierarchizowanym. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.